Babiyal 24 Lakh 4 BHK 2033 sq ft villa house plans
Babiyal 42 Lakh 5 BHK 3487 sq ft villa house plans
Babiyal 42 Lakh 5 BHK 3486 sq ft villa house plans
Babiyal 42 Lakh 5 BHK 3484 sq ft villa house plans
Babiyal 42 Lakh 5 BHK 3485 sq ft villa house plans
Babiyal 44 Lakh 5 BHK 3636 sq ft villa house plans
Babiyal 44 Lakh 5 BHK 3635 sq ft villa house plans
Babiyal 44 Lakh 5 BHK 3633 sq ft villa house plans
Babiyal 44 Lakh 5 BHK 3634 sq ft villa house plans
Babiyal 51 Lakh 6 BHK 4250 sq ft villa house plans
Babiyal 51 Lakh 6 BHK 4252 sq ft villa house plans
Babiyal 51 Lakh 6 BHK 4251 sq ft villa house plans
Babiyal 51 Lakh 6 BHK 4253 sq ft villa house plans
Babiyal 85 Lakh 6 BHK 7046 sq ft villa house plans
Babiyal 85 Lakh 6 BHK 7047 sq ft villa house plans
Babiyal 85 Lakh 6 BHK 7045 sq ft villa house plans
Babiyal 41 Lakh 4 BHK 3378 sq ft villa house plans
Jhanjharpur 25 Lakh 4 BHK 2057 sq ft villa house plans
Jhanjharpur 25 Lakh 4 BHK 2058 sq ft villa house plans
Jhanjharpur 22 Lakh 5 BHK 1819 sq ft villa house plans
Jhanjharpur 22 Lakh 5 BHK 1818 sq ft villa house plans
Jhanjharpur 22 Lakh 5 BHK 1817 sq ft villa house plans
Jhanjharpur 22 Lakh 5 BHK 1816 sq ft villa house plans
Jhanjharpur 31 Lakh 4 BHK 2605 sq ft villa house plans
Jhanjharpur 31 Lakh 4 BHK 2603 sq ft villa house plans
Jhanjharpur 31 Lakh 4 BHK 2604 sq ft villa house plans
Jhajha 32 Lakh 4 BHK 2697 sq ft villa house plans
Jhajha 44 Lakh 4 BHK 3685 sq ft villa house plans
Jhajha 44 Lakh 4 BHK 3684 sq ft villa house plans
Jhajha 44 Lakh 4 BHK 3686 sq ft villa house plans
Jhajha 44 Lakh 4 BHK 3687 sq ft villa house plans
Jhajha 44 Lakh 4 BHK 3688 sq ft villa house plans
Jhajha 44 Lakh 4 BHK 3689 sq ft villa house plans
Babiyal 85 Lakh 6 BHK 7044 sq ft villa house plans
Babiyal 41 Lakh 4 BHK 3377 sq ft villa house plans
Babiyal 41 Lakh 4 BHK 3376 sq ft villa house plans
Babiyal 41 Lakh 4 BHK 3375 sq ft villa house plans
Babiyal 34 Lakh 3 BHK 2853 sq ft villa house plans
Babiyal 34 Lakh 3 BHK 2854 sq ft villa house plans