Basavana Bagevadi 26 Lakh 5 BHK 2190 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 5 BHK 2191 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 5 BHK 2192 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 5 BHK 2193 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 5 BHK 2181 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 5 BHK 2183 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 16 Lakh 3 BHK 1350 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 16 Lakh 3 BHK 1351 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 16 Lakh 3 BHK 1353 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 16 Lakh 3 BHK 1352 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 16 Lakh 3 BHK 1354 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 16 Lakh 3 BHK 1355 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 38 Lakh 4 BHK 3184 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 38 Lakh 4 BHK 3185 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 38 Lakh 4 BHK 3186 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 38 Lakh 4 BHK 3187 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 36 Lakh 4 BHK 2971 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 36 Lakh 4 BHK 2970 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 36 Lakh 4 BHK 2972 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 36 Lakh 4 BHK 2973 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 27 Lakh 4 BHK 2210 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 27 Lakh 4 BHK 2211 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 27 Lakh 4 BHK 2212 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 27 Lakh 4 BHK 2213 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 3 BHK 2171 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 3 BHK 2170 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 3 BHK 2173 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 3 BHK 2174 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 3 BHK 2176 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 3 BHK 2177 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 3 BHK 2175 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 3 BHK 2179 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 3 BHK 2178 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 26 Lakh 3 BHK 2172 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 44 Lakh 4 BHK 3685 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 44 Lakh 4 BHK 3684 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 44 Lakh 4 BHK 3686 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 44 Lakh 4 BHK 3687 sq ft villa house plans
Basavana Bagevadi 44 Lakh 4 BHK 3688 sq ft villa house plans